Racibórz, 31 marca 2020 roku
Zapytanie ofertowe nr 1.P24.RC.2020
Podmiot Przedszkole nr 24 w Raciborzu
realizujący projekt „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”
nr WND-RPSL.11.01.03-24-02AD/19
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie
zamówienia dotyczącego zakupu, dostawy i montażu sprzętu TIK dla Przedszkola nr 24 w Raciborzu
w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Nazwa: Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym
Adres siedziby: 47-400 Racibórz, ul. Bielska 2
NIP: 6391791077, REGON: 271508040
Reprezentowane przez: Różę Burek – Dyrektor Przedszkola
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 22 sierpnia 2019 r.) oraz Regulamin zamawiania Przedszkola nr 24 w Raciborzu. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie dotyczy zakupu, dostawy i montażu sprzętu TIK dla Przedszkola nr 24 w Raciborzu w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.
2. Kody CPV:
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48700000-5 Oprogramowanie
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
31711000-3 Artykuły elektroniczne
3. Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż sprzętu TIK dla Przedszkola nr 24 w Raciborzu w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
4. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż sprzętu TIK dla Przedszkola nr 24 w Raciborzu w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”.
Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikatami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, odpowiadać obowiązującym normom, posiadać certyfikat CE, posiadać 24-miesięczną gwarancję oraz spełniać wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy, natomiast pomoce dydaktyczne powinny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać 12-miesięczną rękojmię.
5. Źródła finansowania:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
6. Termin realizacji zamówienia:
Sprzęt powinien zostać dostarczony w terminie do dnia 24.04.2020 r.
7. Miejsce realizacji zamówienia:
Subregion polski, Województwo: śląskie, Powiat: raciborski, Miejscowość: Racibórz.
Przedszkole nr 24
47-400 Racibórz
ul. Bielska 2
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
8. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.
b) Szczegółowe informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 3 – wzór umowy.
IV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA
1. Warunki zmiany zamówienia określono w załączniku nr 3 – wzór umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia, o wartości minimalnej 22 000,00 zł.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać doświadczenie w załączniku nr 2 – oferta oraz dołączyć kopię dokumentów potwierdzających podpisanych za zgodność z oryginałem (referencje, protokoły odbioru, kserokopie faktur lub inne).
2. Potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz ekonomiczny i finansowy:
Wykonawca winien oświadczyć, że:
a) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
c) Nie zalega z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego stosownie dla wykonawcy.
d) Nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
e) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1. pkt 12–23 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
f) Zapoznał się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty.
g) Usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
h) W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
i) Podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.
Odpowiednie oświadczenie dołączono do załącznika nr 2 – oferta.
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej
i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia – odpowiednie oświadczenie dołączono do załącznika nr 2 – oferta.
4. Dodatkowe warunki:
W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
5. Dokumenty wymagane od wykonawcy:
Dokumenty wymagane od Wykonawcy zostały określone w pkt. IX.
VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego:
a) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
b) wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych – załącznik nr 5 oświadczenie o spełnienie aspektów społecznych.
2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1. pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
VII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryteriami:
a) Cena brutto całości zamówienia „C” – 100%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena punktowa w kryterium „Cena brutto całości zadania” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego poniżej: ?= ??????????????????? ? 100 ???
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów „LP” wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę
LP = C
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Łączna możliwa do uzyskania liczba punków wynosi 100 pkt.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych z zastrzeżeniem, że ceny te nie mogą być wyższe niż proponowana pierwotnie.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy – wzór umowy stanowi załącznik nr 3. Wykonawca składający ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią załączonego wzoru umowy i nie wnosi do jej treści żadnych uwag.
6. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą będzie przedłożenie podpisanego oświadczenia przez Wykonawcę o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe – oświadczenie dołączono do załącznika nr 2 – oferta.
7. Wykonawca winien oświadczyć, że w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego – oświadczenie dołączono do załącznika nr 2 – oferta.
8. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
VIII. ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia i średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY
1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty sporządzonej na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 2 – oferta:
a) Dokumentów stwierdzających prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności, w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
b) Wykazu doświadczenia Wykonawcy (wykaz został dołączony do załącznika nr 2 – oferta) oraz kopii dokumentów podpisanych za zgodność z oryginałem, potwierdzających posiadane doświadczenie (referencje, protokoły odbioru lub inne);
c) Oświadczenia Wykonawcy, wskazane w pkt. V, pkt 2 – oświadczenie dołączono do załącznika nr 2 – oferta;
d) Akceptacji warunków umownych w załączonym wzorze umowy – załącznik nr 3 – wzór umowy;
e) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4;
f) Oświadczenia o spełnieniu aspektów społecznych – załącznik nr 5.
2. Szczegółowe warunki płatności za wykonany przedmiot zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 – wzór umowy.
3. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.
5. Oferty powinny zostać umieszczone w kopercie i dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Zamawiającego: Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu, ul. Bielska 2, 47-400 Racibórz – sekretariat przedszkola (z dopiskiem na kopercie: „Oferta na dostawę wyposażenia Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu w ramach projektu pn. Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”) lub e-mailem na adres: [email protected] do dnia 8 kwietnia 2020 roku do godziny 9:00 (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu Zamawiającego). W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej wymagane jest przesłanie skanów kompletu dokumentów. Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem w wersji papierowej w terminie 7 dni od poinformowania o wynikach postępowania.
6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnia związane ze złożoną ofertą i / lub dostarczenie szczegółowej specyfikacji przedmiotu zamówienia.
8. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców wg punktacji.
12. W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę podpisującą ofertę.
13. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez Wykonawcę.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. W sprawach związanych ze składaniem dokumentów proszę kontaktować się z Zamawiającym,
Róża Burek, tel.: (32) 415 32 75, e-mail: [email protected]
Pytania związane z zapytaniem ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia proszę kierować pod adres e-mail [email protected]
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – Oferta;
Załącznik nr 3 – Wzór umowy;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu aspektów społecznych.