Podmiot Przedszkole nr 24 w Raciborzu
realizujący projekt „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”
nr WND-RPSL.11.01.03-24-02AD/19
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie
sprzedaży, dostawy i montażu bezpiecznej nawierzchni placu zabaw Przedszkola nr 24 w Raciborzu
w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”

Pobierz zapytanie:Zapytanie ofertowe 1.P24.WJP.RC.2021 – plac zabaw

Zapytanie ofertowe nr 1.P24.RC.2021

Podmiot Przedszkole nr 24 w Raciborzu

realizujący projekt „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”

nr WND-RPSL.11.01.03-24-02AD/19

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie

sprzedaży, dostawy i montażu bezpiecznej nawierzchni placu zabaw Przedszkola nr 24 w Raciborzu

w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Nazwa: Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym
Adres siedziby: 47-400 Racibórz, ul. Bielska 2
NIP: 6391791077, REGON: 271508040
Reprezentowane przez: Katarzyna Świerczek – Dyrektor Przedszkola

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020” Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (wersja z dnia 21 grudnia 2021 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie dotyczy sprzedaży, dostawy i montażu bezpiecznej nawierzchni placu zabaw Przedszkola nr 24 w Raciborzu w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.
2. Kody CPV:
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
3. Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż, dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
4. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Sprzedaż, dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikatami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, odpowiadać obowiązującym normom, posiadać 24-miesięczną gwarancję oraz spełniać wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.
5. Źródła finansowania:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejskiego Funduszu Społecznego).
6. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony i zamontowany zgodnie z dokumentacją techniczną dostarczoną przez Zamawiającego w terminie do dnia 23.07.2021 r.
7. Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: śląskie, Powiat: raciborski, Miejscowość: Racibórz.
Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym
47-400 Racibórz
ul. Bielska 2
8. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.
b) przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczną dostępną w siedzibie Zamawiającego.

IV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie i umowa podlegają zmianom w zakresie:
a) korekty oczywistych omyłek pisarskich,
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej w szczególności:
 niemożnością dochowania terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowaną działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2,
 wystąpieniem klęski żywiołowej,
 wstrzymaniem prac przez Zamawiającego,
 koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia, o wartości minimalnej 20 000,00 zł netto.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać doświadczenie w załączniku nr 2 – oferta oraz dołączyć kopię dokumentów potwierdzających podpisanych za zgodność z oryginałem (referencje, protokoły odbioru, kserokopie faktur lub inne).
2. Potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz ekonomiczny i finansowy:
Wykonawca winien oświadczyć, że:
a) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
b) Zapoznał się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty.
c) Usługi zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe spełniają wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
d) W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
e) Podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.
Odpowiednie oświadczenie dołączono do załącznika nr 2 – oferta.
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej
i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia – odpowiednie oświadczenie dołączono do załącznika nr 2 – oferta.
4. Dodatkowe warunki:
W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
5. Dokumenty wymagane od wykonawcy:
Dokumenty wymagane od Wykonawcy zostały określone w pkt. IX.

VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryteriami:
a) Cena brutto całości zamówienia „C” – 100%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena punktowa w kryterium „Cena brutto całości zadania” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego poniżej:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów „LP” wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę
LP = C
2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Łączna możliwa do uzyskania liczba punków wynosi 100 pkt.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych z zastrzeżeniem, że ceny te nie mogą być wyższe niż proponowana pierwotnie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie w przypadku niejasności lub wątpliwości co do jej treści, chyba że oferta z innych przesłanek podlegałaby odrzuceniu.
7. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą będzie przedłożenie podpisanego oświadczenia przez Wykonawcę o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe – oświadczenie dołączono do załącznika nr 2 – oferta.
8. Wykonawca winien oświadczyć, że w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego – oświadczenie dołączono do załącznika nr 2 – oferta.
9. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY
1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty sporządzonej na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 2 – oferta:
a) Wykazu doświadczenia Wykonawcy (wykaz został dołączony do załącznika nr 2 – oferta) oraz kopii dokumentów podpisanych za zgodność z oryginałem, potwierdzających posiadane doświadczenie (referencje, protokoły odbioru lub inne);
b) Oświadczenia Wykonawcy, wskazane w pkt. V, pkt 2 – oświadczenie dołączono do załącznika nr 2 – oferta;
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 3.
2. Szczegółowe warunki płatności za wykonany przedmiot zamówienia zostaną określone w umowie.
3. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.
Oferty powinny zostać umieszczone w kopercie i dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu, ul. Bielska 2, 47-400 Racibórz (z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż, dostawę i montaż bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu nr 24 w Raciborzu w ramach projektu pn. Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”) lub podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz z załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres [email protected] do dnia 25 czerwca 2021 roku do godziny 9:00 (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu Zamawiającego). W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej wymagane jest przesłanie skanów kompletu odpowiednio uzupełnionych, podpisanych i opieczętowanych dokumentów.
5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Procedurę tę można powtarzać aż do momentu, gdy któryś z kolejno ocenionych wykonawców przystąpi do podpisania umowy.
8. W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez Wykonawcę.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. W sprawach związanych ze składaniem dokumentów proszę kontaktować się z Zamawiającym,
Katarzyna Świerczek, tel.: (32) 415 32 75, e-mail: [email protected]
X. KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy:
a) wykonawców będących osobami fizycznymi,
b) wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
c) pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),
d) członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole nr 24 w Raciborzu, ul. Bielska 2, 47-400 Racibórz.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1.P24.RC.2021 realizowanego przez Przedszkole nr 24 w Raciborzu, ul. Bielska 2, 47-400 Racibórz w ramach projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. W przypadku niepodania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
11. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – Oferta;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Aby zapoznać się z załącznikami proszę o pobranie załącznika.