Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do/z Przedszkola nr 24 w Raciborzu
od dnia 01.09.2020r.

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna − rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),−wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli i pracowników przedszkola w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz jego odbioru od nauczyciela w okresie pandemii koronawirusa
Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice, pracownicy przedszkola

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak: katar, kaszel, biegunka, wysypka, stan podgorączkowy, wymioty lub inne.
2. Dziecko do budynku przedszkola może wprowadzić jedna osoba, ze względów epidemiologicznych wskazane jest aby osoby przyprowadzające były w miarę możliwości stałe ( dotyczy rodziców dzieci 3-4 letnich)
3. Rodzice zobowiązani są do trzymania dystansu społecznego od innych rodziców, ich dzieci oraz personelu przedszkola min. 2 metry.
4. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić do szatni przedszkolnej z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub z dziećmi w przypadku rodzeństwa w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi 2 metry.
5. Przed wejściem do przedszkola rodzic zobowiązany jest do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych i maseczki.
6. W szatni może przebywać max 6 rodziców z dzieckiem/ dziećmi
7. Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają budynek przedszkola
8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie, dokonuje się pomiaru temperatury u dzieci.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
10. Przedszkole wyznacza godziny przyprowadzania dzieci do przedszkola, do godz. 8.30
11. Odbieranie dzieci wg zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu. PROSIMY O PRZESTRZEGANIE USTALONYCH GODZIN.
12. Przed wejściem na salę zabaw dziecko pod opieką pracownika przedszkola myje ręce.
13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dzieci do przedszkola.

14. RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPEWNIENIA:
• szybkiej komunikacji z przedszkolem poprzez udostępnienie aktualnego numeru telefonu, który będzie służył do komunikacji.
• kontroli, czy dziecko nie zabiera ze sobą do/z przedszkola żadnych przedmiotów.
• Rodzice(prawni opiekunowie)zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.