1. Cel procedury

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci objętych opieką placówki i ich rodziców oraz pracowników świadczących pracę  w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Przedszkola nr 24 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz MEN w związku z otwarciem przedszkoli

 

 1. Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola  nr 24 świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19 i są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

 

 1. Odpowiedzialność
 • Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników oraz rodziców jest Dyrekcja przedszkola.
 • Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy w pokoju socjalnym.
 • Rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola
 • Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

 

4.Zasady postępowania w czasie pobytu w przedszkolu

 • Przy wejściu do przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk,  z którego muszą korzystać wszyscy dorośli;
 • Liczebność grup będzie pomniejszona, tak aby zapewnić możliwość utrzymania zalecanych odstępów pomiędzy dziećmi i opiekunami;
 • Dzieci do przedszkola przyjmowane są zgodnie z oświadczeniem pobytu dziecka w przedszkolu . ( zał 1) oraz oświadczeniami zgodnie z wytycznymi GIS, MZ , MEN ( zał 2)
 • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:

 

 • Rodzic oddaje zdrowe dziecko przy drzwiach głównych przedszkola. Dziecko zostanie przyjęte po sprawdzeniu temperatury. Rodzic zabiera ze sobą maseczkę dziecka.
 • Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek ani innych rzeczy.
 • Pracownik przedszkola rozbiera dziecko w szatni i prowadzi do sali, w której będzie ono przebywało, w stałej grupie bez możliwości przechodzenia do innych pomieszczeń.
 • Odbiór dziecka odbywa się w następujący sposób: rodzic dzwoni do drzwi wejściowych; pracownik przedszkola ubiera dziecko i oddaje rodzicowi. Nie istnieje możliwość wejścia rodzica do przedszkola.
 • Z sal zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.
 • Pracownik poszczególnej sali regularnie dezynfekuje zabawki, których użyją dzieci, stoły, krzesła w salach wychowawczych. Wszelkie poręcze, klamki, przyciski na terenie placówki. W łazience deski sedesowe oraz baterie umywalkowe;
 • Codziennie odbywać się będzie monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych
 • Na czas wprowadzenia szczególnych procedur rezygnujemy z codziennego mycia zębów w przedszkolu oraz leżakowania.
 • Pracownicy zaopatrzeni zostaną w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem;
 • Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie muszą  zakrywać ust i nosa.
 • Do każdej grupy dzieci przyporządkowani będą ci sami opiekunowie, dzieci przebywać będą w wyznaczonej sali;
 • Woda będzie podawana dzieciom przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
 • Sale będą ozonowane przed przyjściem dzieci oraz wietrzone co najmniej raz na godzinę;
 • Nauczyciele zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone;
 • Zwracana będzie szczególna uwaga, aby dzieci często i regularnie myły ręce;
 • Zawieszone zostają wszelkie wyjścia dzieci poza teren placówki oprócz wyjścia na ogród
 • Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą  korzystać z terenu zielonego na terenie placówki przy zachowaniu możliwie największej odległości, zmianowości grupy. Sprzęt na placu zabaw po wyjściu każdej grupy będzie dezynfekowany.
 • Przy organizacji żywienia wprowadzone zostają szczególne środki ostrożności, korzystanie z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Mycie naczyń i sztućców  myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 600  lub je wyparzać.
 • Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi
 • Pracownicy zachowują dystans społeczny w odniesieniu do rodziców, dzieci i pozostałych pracowników wynoszący min. 2 m.
 • Zaleca się przebywanie w pomieszczeniu socjalnym tylko jednej osoby.
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane w osobnej sali, a Rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczność natychmiastowego odbioru dziecka. Rodzice w takim przypadku, będą musieli informować placówkę o stanie zdrowia dziecka;
 • Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
 • Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem a rodzicami używane będę telefony podane przez rodzica.