O PLACÓWCE:

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 24
Z ODDZIAŁAMI: INTEGRACYJNYM I SPECJALNYM
W RACIBORZU

Propagujemy i urzeczywistniamy integrację dzieci niepełnosprawnych ze społeczeństwem opartą na współistnieniu, współpracy i partnerstwie we wszystkich relacjach życia społecznego.

Tworzymy sprzyjające warunki, dzięki którym dzieci niepełnosprawne będą mogły uczestniczyć w codziennym życiu w jak najszerszym wymiarze.

Propagujemy myślenie wolne od stereotypów oraz błędnych przekonań o osobach niepełnosprawnych.

Kształtujemy świadomość ekologiczną młodego pokolenia.

Przygotowujemy do przyszłości

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały przedszkolne w zależności od wieku i stopnia niepełnosprawności dziecka. Dwa oddziały integracyjne, jeden specjalny i jeden ogólnodostępny.
Od września 2006 roku w placówce prowadzone są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zajęciami tymi objęte są dzieci od 2,5 roku do osiągnięcia dojrzałości szkolnej  z różnorodnymi dysfunkcjami, posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zespół specjalistów w przedszkolu opracowuje kierunki działania, indywidualny program wczesnego wspomagania, nawiązuje współpracę z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do potrzeb, analizuje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i rodzinie.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin
w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej.
Zajęcia z dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganiu pomagają:
– zapobiegać pogłębianiu się niepełnosprawności,
– zapobiegać izolacji rodziny,
– przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole we właściwym czasie,
– rodzinie w akceptacji niepełnosprawnego dziecka oraz wypełnianiu zadań opiekuńczo-rehabilitacyjnych w domu,
– pozwolić na osiągnięcie samodzielności życiowej odpowiedniej do wieku rozwojowego,
– umocnić więzi rodzinne.
W przedszkolu funkcjonują cztery grupy wiekowe w zależności od wieku dziecka i stopnia niepełnosprawności:
– Grupa ogólnodostępna
– Grupa integracyjna cztero i pięciolatków licząca do 20 dzieci w tym 15 dzieci zdrowych i 5 niepełnosprawnych,

– Grupa integracyjna pięcio i sześciolatków licząca do 20 dzieci w tym 15 dzieci zdrowych i do 5 niepełnosprawnych,

– Grupa specjalna licząca do 5 dzieci z różnorodną niepełnosprawnością

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30. Zaś praca w grupach wiekowych następuje od 8.00 do 15.00 – we wcześniejszych i późniejszych godzinach dzieci przebywają w grupie mieszanej pozostającej pod opieką nauczyciela dyżurującego.

Raz w tygodniu wszystkie dzieci niepełnosprawne w grupie specjalnej uczestniczą w terapii grupowej prowadzonej przez logopedę i psychologa. Ponadto dzieci niepełnosprawne objęte są diagnozą i indywidualną terapią logopedyczną i psychologiczną.
Prowadzone są we wszystkich grupach zajęcia rytmiczne, dzieci uczą się piosenek i tańców.
W ciekawy i zabawowy sposób dzieci zaznajamiają się ze słownictwem w języku angielskim i niemieckim.
Sześciolatki uczestniczą w lekcji religii.
Prowadzone są lekcje biblioteczne dla sześciolatków oraz regularnie odbywa się prezentacja nowości czytelniczych. Dzieci biorą udział w zajęciach w bibliotece. Uczestniczą w konkursach organizowanych przez bibliotekę i są często ich laureatami.
W ramach realizacji autorskiego programu regionalnego “Racibórz moje miasto” prowadzone są lekcje muzealne, organizowany jest Przegląd Wiedzy o Raciborzu,
Ze względu na specyfikę placówki, która posiadała certyfikat ISO14001 został opracowany i jest realizowany autorski program ekologiczny “Ekoludek”. Dzieci wiedzą jak dbać o środowisko naturalne, jak segregować śmieci, co robić by ich nie pomnażać. Nasze przedszkole jest wielokrotnym laureatem konkursu na zbiórkę makulatury, zaś w placówce organizowane są liczne konkursy ekologiczne.
Utrzymywana jest współpraca z placówką o podobnej specyfice w Opawie, współpracujemy z przedszkolem na Węgrzech.
W latach 2002 -2018 placówka posiadała certyfikowany system ISO 14001.
Przedszkole bierze udział w licznych konkursach i przeglądach organizowanych dla dzieci
W każdym roku szkolnym dzieci wyjeżdżają na wycieczki. I tak zwiedziły już Pszczynę, jeździły kolejką wąskotorową w Rudach, poznały leśne dukty w Oborze i Rudach, zapoznały się z życiem w dawnych czasach i bawiły się z dziećmi czeskimi w Opawie. W czasie wyjść z przedszkola dzieci poznają liczne zakłady pracy, zaznajamiają się z różnymi rodzajami zawodów.
Organizowane są tradycyjnie: Bal Dyni, Bal Karnawałowy, Mikołaj, spotkanie z policjantem, spotkanie ze strażakiem, spotkanie z górnikiem, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka.
Nasze przedszkole często uczestniczy w spektaklach teatralnych w wykonaniu profesjonalnych aktorów, ale również młodzieży i dzieci współpracujących z naszą placówką np.: młodzieży “Mechanika”, młodzieży ze schroniska dla nieletnich, dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, dzieci Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. Nasi podopieczni biorą corocznie udział w Bajtel Gali organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych, tworzymy własne przedstawienia dla dzieci i dorosłych. Uczestniczymy z dziećmi w koncertach muzycznych wychowanków PSM w Raciborzu.
We wszystkich uroczystościach biorą udział rodzice, a także zapraszani są na zajęcia otwarte, w których aktywnie uczestniczą.
Prowadzone są warsztaty dla rodziców, zapoznając ich z metodami jakimi pracujemy z dziećmi a które do wykorzystania są również w życiu rodzinnym dziecka.
Dla chętnych rodziców dzieci niepełnosprawnych działa grupa wsparcia, w której omawiane są problemy związane z niepełnosprawnością dziecka.
W każdą środę prowadzone są zajęcia Metodą Ruchu Rozwijajacego wg Weroniki Sherborne.
Placówka realizowała projekty unijne:  w ramach PHARE pt. Integracja bez granic, projekt “Rośniemy razem” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznejn2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska oraz  projekt  ” Zacznij od przedszkola” .
Przedszkole współpracuje czynnie z placówkami i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.
W placówce częstymi gośćmi są studenci i wolontariusze.
Organizowane są zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

SPOSÓB REKRUTACJI:

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 roku życia, w wyjątkowych przypadkach od 2,5 roku, zaś dzieci niepełnosprawne mogą przebywać do 9 roku życia.

Nabór następuje drogą elektroniczną. Logować można się za pomocą łącza na naszej stronie internetowej  w zakładce – Rekrutacja. Aplikacja uruchamiana jest w momencie faktycznego naboru.

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Objęte są dwumiesięczną obserwacją, po której działający w placówce Zespół Wychowawczy może wnioskować do dyrektora o przeniesienie dziecka do innej grupy.

Do grupy specjalnej przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu do umiarkowanego, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Do grupy integracyjnej przyjmowanych jest do pięciu dzieci niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową, słabo słyszące, słabo widzące.

W grupach integracyjnych w czasie zajęć dydaktycznych pracuje z dziećmi dwóch nauczycieli. Dzieci objęte są terapią grupową i indywidualną psychologa i logopedy. Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkolnym, zintegrowane są ze środowiskiem całego przedszkola.

Nabór do wczesnego wspomagania trwa przez cały rok na bieżąco.

WSPÓŁPRACA:

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu
Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu
Materska Skola “Eliska”w Opawie
Przedszkole “Cseperedo Ovoda” w Budapeszczie
Przedszkole “Kraina przygód” w Iserlohn
Stowarzyszenie ” Spektrum”
Przedszkole nr 11 w Raciborzu
Przedszkole nr 15 w Raciborzu
Przedszkole w Syryni
Powiatowa i Miejska Biblioteka w Raciborzu
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Sąd Rejonowy w Raciborzu
Ośrodek dla dzieci z Autyzmem “Synapsis” w Warszawie
Raciborski Portal Internetowy
Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Raciborzu
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Raciborzu
Euroregion Silesia w Raciborzu
Fundacja Ekologiczna “Silesia” w Katowicach