Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Zamieszczam druk zgłoszenia dziecka do przedszkola

OŚWIADCZENIE

Ja…………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
będącym rodzicem/opiekunem prawnym……………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) Oświadczam, że : moje dziecko będzie uczęszczało do Przedszkola od ………… do ……… w godzinach od……… do…….. oświadczam ,
że *  jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia,  jestem pracownikiem służb porządkowych,  jestem rodzicem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

……………………………………………………………………………..
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Op.  T.F