Drodzy Rodzice

Od 1 września 2021 r. Przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem

reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, MZ i MEiN z dnia 19 listopada 2020r.

Najważniejsze zasady:

– do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie);

– Przedszkole czynne jest od godz. 7.00 do 16.30;

– Dzieci należy przyprowadzić do Przedszkola ( według deklaracji) do 8:30;

Rodzic / opiekun prawny / osoba upoważniona do odbioru dziecka przebywają w szatni z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcją dłoni płynem znajdującym się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasad:

       • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi;
       • odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m;
       • do 6 rodziców/prawnych opiekunów/ osób upoważnionych w jednym czasie;

w miarę możliwości w jak najszybszym czasie, należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnać się z dzieckiem i opuścić szatnię, aby nie ograniczać innym rodzicom możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu;

przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest zabronione;

rekomenduje się aby rodzic/prawny opiekun, który chce przekazać istotne informacje na temat dziecka wychowawcy skontaktował się telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (dziennik elektroniczny), tak aby do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni;

dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, produktów spożywczych oraz innych niepotrzebnych przedmiotów.

Przypominamy o obuwiu zmiennym dla dziecka. Proszę również pozostawić w szafce dziecka ubranie na zmianę, w razie nie planowanych przygód. Dzieci po wejściu do sali myją ręce. Nie należy dezynfekować dzieciom dłoni przed wejściem do przedszkola.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście do szatni, prosimy o cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą.

 


Z-ca Dyrektora Przedszkola K. Świerczek

Op. T.F