w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

 

(Europejski Fundusz Społeczny)

 

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

 

dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie

 

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Pobierz regulanim.

Pobierz zarzadzenie

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 

 1. Za każdym razem, gdy w dokumencie mowa o Regulaminie projektu, oznacza on niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”.

 

 1. Regulamin projektu określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”.

 

 1. Beneficjentem projektu jest Miasto Racibórz.

 

 1. Realizatorami projektu są przedszkola wykazane w §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.

 

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

 

 1. Projekt realizowany jest w następujących przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz:

 

  1. Przedszkole nr 3 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Kozielska 27, e-mail: [email protected]http://www.p3raciborz.szkolnastrona.pl/,

 

  1. Przedszkole nr 10 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Ogrodowa 31, e-mail: [email protected]https://p10.asad.kylos.pl/,

 

  1. Przedszkole nr 11 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Jana 20, e-mail: [email protected], https://p11raciborz.edupage.org,

 

  1. Przedszkole nr 12 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Generała Józefa Bema 6, e-mail: [email protected]http://www.p12raciborz.szkolnastrona.pl/,

 

  1. Przedszkole nr 13 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Jana Kochanowskiego 4, e-mail: [email protected]http://przedszkole13raciborz.szkolnastrona.pl/,

 

  1. Przedszkole nr 14 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Słoneczna 31, e-mail: [email protected]https://p14-raciborz.pl/,

 

  1. Przedszkole nr 15 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Kowalska 1, e-mail: [email protected]https://przedszkole15raciborz.edupage.org/,

 

  1. Przedszkole nr 16 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Brzeska 54, e-mail: [email protected], https://p16raciborz.edupage.org/,

 

  1. Przedszkole nr 20 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Polna 25A, e-mail: [email protected], http://www.p20raciborz.szkolnastrona.pl/,

 

  1. Przedszkole nr 23 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Mysłowicka 28, e-mail: [email protected]https://p23raciborz.szkolnastrona.pl/,

 

  1. Przedszkole nr 24 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Bielska 2, e-mail: [email protected]https://www.p24.raciborz.com.pl/,

 

  1. Przedszkole nr 26 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26, e-mail: [email protected]http://p26raciborz.szkolnastrona.pl/.

 

 1. Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2021 r. do 30.06.2022 r. Termin może ulec zmianie w przypadku zmiany zapisów wniosku o dofinansowanie.

 

 1. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.

 

 1. Uczestnikami projektu mogą zostać dzieci osób zamieszkujących województwo śląskie, w szczególności miasto Racibórz, w tym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z wyłączeniem dzieci z niepełnosprawnościami w stopniu głębokim:

 

  1. udział w zajęciach dodatkowych mogą wziąć dzieci uczęszczające do danego przedszkola miasta Racibórz wymienionego w §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu,

 

  1. udział w szkoleniach mogą wziąć nauczyciele stanowiący kadrę pedagogiczną przedszkoli miasta Racibórz wymienionych w §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.

 

 1. Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu polegającego na rozszerzeniu oferty Przedszkoli Miasta Racibórz o:

 

  1. dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów u 566 dzieci (272 K, 294 M) w Przedszkolach Miasta Racibórz,

 

  1. doposażenie 12 placówek w place zabaw oraz pomoce do zajęć specjalistycznych,

 

  1. podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 92 nauczycielek (92 K), w tym

 

w zakresie pedagogiki specjalnej,

 

w okresie 16 miesięcy. Okres realizacji projektu może ulec zmianie w przypadku zmiany zapisów wniosku o dofinansowanie.

 

 1. Zespół Projektowy utworzą koordynator projektu, specjalista ds. monitoringu oraz dyrektorka Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu.

 

 1. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.

 

§2. Zasady rekrutacji dzieci

 

 

 1. Grupę docelową projektu stanowią dzieci osób zamieszkujących województwo śląskie, w szczególności miasto Racibórz, które na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego ukończyły trzeci rok życia, a jednocześnie nie mają ukończonych sześciu lat, w tym dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora, dopuszcza się udział w projekcie dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia oraz dzieci powyżej 6 roku życia.

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie prawidłowo wypełnionego przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka Formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu) w terminie wyznaczonym w §2, pkt. 5. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie danego przedszkola lub przesłać drogą elektroniczną na adresy e-mailowe przedszkoli, zgodnie z §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.

 

 1. Informacja o rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione za pomocą dostępnych kanałów internetowych poszczególnych przedszkoli oraz w sekretariatach przedszkoli, zgodnie z §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.

 

 1. Rekrutacja dzieci do projektu będzie odbywać się w dniach od 02.08.2021 r. do 05.09.2021 r.

 

 1. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników projektu dopuszcza się możliwość ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej. Terminy rekrutacji uzupełniającej każdorazowo zostaną podane w ogłoszeniu, które zostanie opublikowane za pomocą dostępnych kanałów internetowych poszczególnych przedszkoli oraz udostępnione w sekretariatach przedszkoli, zgodnie z §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.

 

 1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: dyrektor przedszkola, przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Raciborzu, koordynator projektu.

 

 1. Pierwszy etap rekrutacji dzieci do projektu będzie się opierał na weryfikacji kryteriów formalnych. Oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych dokonuje jeden,

 

losowo wybrany członek Komisji Rekrutacyjnej.

 

8.    Ocena formalna obejmuje sprawdzenie złożonego Formularza rekrutacyjnego w następującym zakresie:

 

czy został złożony w określonym terminie, czy jest zgodny z wymaganym wzorem, czy jest kompletny,

 

czy nie zawiera pustych pól,

 

czy został podpisany w wyznaczonym miejscu,

 

czy dziecko przynależy do grupy docelowej zgodnie z §2, pkt. 1,

 

czy dziecko zostało objęte diagnozą w przedszkolu i stwierdzono u niego deficyty rozwojowe.

 

 1. Za błąd formalny, kwalifikujący się do korekty, uznaje się m.in.: niewypełnienie wszystkich wymaganych pól,

 

brak podpisów w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę,

 

niezgodność Formularza rekrutacyjnego z wymaganym wzorem np. usunięcie / zmiana

 

logotypów,

oczywistą omyłkę pisarską.

 

 1. Korekcie formalnej nie podlegają złożone oświadczenia. Wyjątek stanowi korekta, która nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu) oraz oczywiste błędy pisarskie.

 

 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Realizator projektu wezwie rodzica /

 

opiekuna prawnego dziecka do stawienia się w sekretariacie danego przedszkola i jednorazowego uzupełnienia braków.

 

 1. Po dokonaniu poprawek / uzupełnień Formularz rekrutacyjny jest przekazywany do ponownej oceny formalnej.

 

 1. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek / uzupełnień zgłoszenie zostaje odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 1. Formularz rekrutacyjny, który przejdzie pozytywnie ocenę formalną, będzie podlegał ocenie merytorycznej.

 

 1. W drugim etapie rekrutacji przyznane zostaną punkty za kryteria merytoryczne:

 

  1. dochód na jednego członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów

 

rekrutacyjnych:

poniżej 1000 zł netto – 3 punkty,

 

pomiędzy 1000,00 zł netto a 1500,00 zł netto – 2 punkty, pomiędzy 1500,01 zł netto a 2000,00 zł netto – 1 punkt, powyżej 2000,00 zł netto – 0 punktów.

 

Weryfikowany będzie na podstawie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka aplikującego do udziału w projekcie.

 

 1. liczba dzieci w rodzinie:

 

4 lub więcej – 3 punkty, 3 – 2 punkty,

 

2 – 1 punkt,

 

1 – 0 punktów.

 

Weryfikowana na podstawie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka aplikującego do udziału w projekcie.

 

 1. wykształcenie rodzica o niższym poziomie wykształcenia w rodzinie: ISCED poziom 1 lub 2 – 3 punkty,

 

poziom 3 lub 4 – 2 punkty, poziomy 5–8 – 1 punkt.

 

Weryfikowane na podstawie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka aplikującego do udziału w projekcie.

 

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka:

3 punkty.

 

Weryfikowane na podstawie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka

 

aplikującego do udziału w projekcie oraz dokumentacji przedszkola.

 

 1. konieczność objęcia zajęciami dodatkowymi wynikająca z IPET / diagnozy przedszkola:

0–3 punkty.

 

 

 1. Na podstawie powyższych kryteriów zostaną stworzone listy rankingowe: lista uczestników projektu oraz lista rezerwowych (Załącznik nr 6a do niniejszego Regulaminu), od największej liczby punktów do najmniejszej. W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie data wpłynięcia Formularza rekrutacyjnego.

 

 1. Listy rankingowe zostaną opublikowane za pomocą dostępnych kanałów internetowych poszczególnych przedszkoli oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli z poszanowaniem postanowień przepisów dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wykorzystanie indywidualnych numerów identyfikacyjnych nadanych przez Realizatorów podczas składania Formularzy rekrutacyjnych.

 

 1. Osoby znajdujące się na listach uczestników zostaną zakwalifikowane do projektu pod warunkiem spełnienia warunków określonych w §4, pkt. 1.

 

 1. Osoby znajdujące się na listach rezerwowych będą mogły zostać włączone do projektu w wyniku rezygnacji uczestnika z listy zasadniczej.

 

 1. Dodatkowo rodzic / opiekun prawny dziecka może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonych przez siebie dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów.

 

 1. Rekrutacja ma charakter jawny oraz przebiega z zachowaniem zasady równości szans (w tym równości płci i jednakowego dostępu).

 

 1. W przypadku trudności w rekrutacji wychowawcy przeprowadzą indywidualne rozmowy

 

z rodzicami / opiekunami prawnymi, aby wyjaśnić im potrzebę udziału ich dzieci w dodatkowych zajęciach. Wzmocnione zostaną również działania promocyjne.

 

 1. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci poinformowani zostaną o wynikach rekrutacji do 10 września 2021 r.

 

§3. Zasady rekrutacji nauczycieli

 

 

 1. Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele stanowiący kadrę pedagogiczną poszczególnych przedszkoli biorących udział w projekcie, wymienionych w §1., pkt. 5 niniejszego Regulaminu, dla których, jak wynikło z diagnozy stopnia przygotowania kadry pedagogicznej raciborskich przedszkoli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, konieczne jest podniesie kwalifikacji, w szczególności w zakresie pedagogiki specjalnej. Będą to nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach na umowę o pracę, deklarujący chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz prowadzenia zajęć w zakresie uzyskanych kwalifikacji przez przynajmniej 12 miesięcy po ukończeniu projektu.

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie prawidłowo wypełnionego przez nauczyciela Formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1b do niniejszego Regulaminu) w terminie wyznaczonym w §3, pkt. 5. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie danego

 

przedszkola lub przesłać drogą elektroniczną na adresy e-mailowe przedszkoli, zgodnie z §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.

 

 1. Informacja na temat rekrutacji zostanie podana podczas zebrań rady pedagogicznej oraz umieszczona na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych przedszkoli.

 

 1. Dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione za pomocą dostępnych kanałów internetowych poszczególnych przedszkoli oraz w sekretariatach przedszkoli, zgodnie z §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.

 

 1. Rekrutacja nauczycieli do projektu będzie odbywać się w dniach od 02.08.2021 r. do 05.09.2021 r.

 

 1. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników projektu dopuszcza się możliwość ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej. Terminy rekrutacji uzupełniającej każdorazowo zostaną podane w ogłoszeniu, które zostanie opublikowane na stronach internetowych przedszkoli oraz udostępnione w sekretariatach przedszkoli, zgodnie z §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.

 

 1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: przedstawiciel Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu, przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Raciborzu, koordynator projektu.

 

 1. Pierwszy etap rekrutacji nauczycieli do projektu będzie się opierał na weryfikacji kryteriów formalnych. Oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych dokonuje jeden,

 

losowo wybrany członek Komisji Rekrutacyjnej.

 

9.    Ocena formalna obejmuje sprawdzenie złożonego Formularza rekrutacyjnego w następującym zakresie:

 

czy został złożony w określonym terminie, czy jest zgodny z wymaganym wzorem, czy jest kompletny,

 

czy nie zawiera pustych pól,

 

czy został podpisany w wyznaczonym miejscu,

 

czy nauczyciel przynależy do grupy docelowej zgodnie z §3, pkt. 1.,

 

czy nauczyciel został objęty diagnozą w przedszkolu i stwierdzono u niego potrzebę objęcia szkoleniem.

 

 1. Za błąd formalny, kwalifikujący się do korekty, uznaje się m.in.: niewypełnienie wszystkich wymaganych pól,

brak podpisów w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę,

 

niezgodność Formularza rekrutacyjnego z wymaganym wzorem np. usunięcie / zmiana

 

logotypów,

oczywistą omyłkę pisarską.

 

 1. Korekcie formalnej nie podlegają złożone oświadczenia. Wyjątek stanowi korekta, która nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu) oraz oczywiste błędy pisarskie.

 

 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Realizator projektu wezwie nauczyciela do stawienia się w sekretariacie danego przedszkola i jednorazowego uzupełnienia braków.

 

 1. Po dokonaniu poprawek / uzupełnień Formularz rekrutacyjny jest przekazywany do ponownej oceny formalnej.

 

 1. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek / uzupełnień zgłoszenie zostaje odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 1. Formularz rekrutacyjny, który przejdzie pozytywnie ocenę formalną, będzie podlegał ocenie merytorycznej.

 

 1. W drugim etapie rekrutacji przyznane zostaną punkty za kryteria merytoryczne:

 

  1. staż pracy w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Racibórz: powyżej 5 lat – 3 pkt,

od 3 do 5 lat – 2 punkty,

 

od 1 roku do 3 lat – 1 punkt, poniżej 1 roku – 0 punktów.

 

 

 1. liczba   ukończonych   form   doskonalenia   zawodowego   (studiów,   kursów)

 

dofinansowanych ze środków Miasta Racibórz: 0 – 3 punkty,

1–2 – 2 punkty,

 

3 lub więcej – 1 punkt.

 

 

 1. konieczność objęcia szkoleniem wynikająca z diagnozy przedszkola:

0–3 punktów.

 

 

 1. Na podstawie powyższych kryteriów zostaną stworzone listy rankingowe: lista uczestników projektu oraz lista rezerwowych (Załącznik nr 6b do niniejszego Regulaminu), od największej liczby punktów do najmniejszej. W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie data wpłynięcia Formularza rekrutacyjnego.

 

 1. Listy rankingowe zostaną opublikowane na tablicach ogłoszeń poszczególnych przedszkoli z poszanowaniem postanowień przepisów dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wykorzystanie indywidualnych numerów identyfikacyjnych nadanych przez Realizatorów podczas składania Formularzy rekrutacyjnych.

 

 1. Osoby znajdujące się na listach uczestników zostaną zakwalifikowane do projektu pod warunkiem spełnienia warunków określonych w §4, pkt. 2.

 

 1. Osoby znajdujące się na listach rezerwowych będą mogły zostać włączone do projektu w wyniku rezygnacji uczestnika z listy zasadniczej.

 

 1. Nauczyciel może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonych przez siebie dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów.

 

 1. Rekrutacja ma charakter jawny oraz przebiega z zachowaniem zasady równości szans (w tym równości płci i jednakowego dostępu).

 

 1. W przypadku trudności w rekrutacji dyrektorzy przeprowadzą indywidualne rozmowy nauczycielami. Wzmocnione zostaną również działania promocyjne.

 

 1. Nauczyciele poinformowani zostaną o wynikach rekrutacji do 10 września 2021 r.

 

§4. Uczestnictwo w projekcie

 

 

 1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w projekcie jest podpisanie przez jego rodzica / opiekuna prawnego w jego imieniu i na jego rzecz wszystkich niezbędnych do realizacji projektu dokumentów, w tym:

 

  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2a do Regulaminu projektu), przy czym rodzic / opiekun prawny uczestnika projektu ponosi prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z powyższej Deklaracji,

 

  1. Oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego uczestnika projektu (Załącznik nr 3a do Regulaminu projektu),

 

  1. Danych uczestnika projektu (Załącznik nr 4a do Regulaminu projektu).

 

 1. Warunkiem uczestnictwa nauczyciela w projekcie jest podpisanie przez niego wszystkich niezbędnych do realizacji projektu dokumentów w tym:

 

  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2b do Regulaminu projektu),

 

  1. Oświadczenia uczestnika projektu (Załącznik nr 3b do Regulaminu projektu),

 

  1. Danych uczestnika projektu (Załącznik nr 4b do Regulaminu projektu),

 

  1. Oświadczenia o prowadzeniu zajęć po zakończonej realizacji projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu).

 

 1. Odmowa podpisania dokumentów, o których mowa w §4., pkt. 1 i 2 będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie.

 

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w czasie trwania projektu, do których zostanie zakwalifikowany.

 

 1. Obecność uczestnika projektu sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela prowadzącego i odnotowana w dzienniku zajęć bądź na listach obecności w przypadku szkoleń dla nauczycieli.

 

 1. Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach dodatkowych dla dzieci nie może przekroczyć 30% czasu przewidzianego programem.

 

 1. W przypadku nieobecności dłuższych niż 10 dni szkolnych konieczne jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego dla dziecka.

 

 1. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach dodatkowych dla dzieci przez uczestnika projektu, może on zostać skreślony z listy danych zajęć. Jeśli dziecko jest uczestnikiem tylko tych zajęć, traci status uczestnika projektu.

 

 1. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika projektu z udziału w danej formie wsparcia jego miejsce zajmują kolejno osoby z listy rezerwowej. Zakwalifikowanie do projektu osoby z listy rezerwowej odbywa się zgodnie z procedurą określoną w §3 i §4 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Rodzic / opiekun prawny uczestnika projektu w przypadku wsparcia dla dzieci lub uczestnik projektu w przypadku wsparcia dla nauczycieli wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku ich oraz / lub dziecka będącego

 

uczestnikiem projektu, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych do projektu.

 

§5. Opis planowanych działań

 

 

 1. W ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz” przewidziano:

 

  1. dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów u 566 dzieci (272 dziewczynek i 294 chłopców),

 

  1. podniesienie kwalifikacji u 92 nauczycieli (92 kobiety),

 

  1. doposażenie 12 placówek w place zabaw oraz pomoce do zajęć specjalistycznych.

 

 1. W ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

 

  1. w przedszkolu nr 3 przy ulicy Kozielskiej 27 w Raciborzu: Arteterapia – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 6 osób,

 

Zajęcia logopedyczne – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 4 osoby, Terapia ręki – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 4 osoby,

 

Gimnastyka korekcyjna – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 5 osób;

 

  1. w przedszkolu nr 10 przy ulicy Ogrodowej 31 w Raciborzu:

 

Zajęcia logopedyczne – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 4 osoby, Terapia ręki – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 4 osoby,

 

Gimnastyka korekcyjna – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 5 osób,

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 8 osób;

 

  1. w przedszkolu nr 11 przy ulicy Jana 20 w Raciborzu:

 

Zajęcia logopedyczne – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 4 osoby, Terapia ręki – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 4 osoby,

 

Arteterapia – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 6 osób,

 

Gimnastyka korekcyjna – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 5 osób,

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 10 osób;

 

  1. w przedszkolu nr 12 przy ulicy Generała Józefa Bema 6 w Raciborzu: Zajęcia logopedyczne – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 4 osoby, Muzykoterapia – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 10 osób,

Terapia ręki – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 4 osoby,

 

Zajęcia terapeutyczne metodami aktywizującymi – 1 h tygodniowo x 2 grupy po

 

6 osób,

Gimnastyka korekcyjna – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 5 osób,

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 10 osób;

 

  1. w przedszkolu nr 13 przy ulicy Jana Kochanowskiego 4 w Raciborzu:

 

Zajęcia logopedyczne – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 4 osoby, Terapia ręki – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 4 osoby,

 

Arteterapia – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 6 osób,

 

Gimnastyka korekcyjna – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 5 osób,

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 10 osób;

 

 1. w przedszkolu nr 14 przy ulicy Słonecznej 31 w Raciborzu: Arteterapia – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 6 osób,

 

Zajęcia logopedyczne – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 4 osoby, Terapia ręki – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 4 osoby,

 

Gimnastyka korekcyjna – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 5 osób,

 

Aktywne słuchanie muzyki metodą B. Strauss – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 10 osób;

 

 1. w przedszkolu nr 15 przy ulicy Kowalskiej 1 w Raciborzu: Terapia ręki – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 2 osoby,

Zajęcia logopedyczne – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 4 osoby,

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 5 osób, Bajkoterapia – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 8 osób,

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 1 h tygodniowo x

 

2 grupy po 8 osób,

 

Gimnastyka korekcyjna – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 5 osób, Muzykoterapia – 0,5 h tygodniowo x 5 grup po 10 osób;

 

 1. w przedszkolu nr 16 przy ulicy Brzeskiej 54 w Raciborzu:

 

Zajęcia logopedyczne – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 4 osoby, Terapia ręki – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 4 osoby,

 

Arteterapia – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 6 osób,

 

Gimnastyka korekcyjna – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 5 osób,

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 10 osób;

 

 1. w przedszkolu nr 20 przy ulicy Polnej 25A w Raciborzu: Arteterapia – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 6 osób,

 

Zajęcia logopedyczne – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 4 osoby, Terapia ręki – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 4 osoby,

 

Gimnastyka korekcyjna – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 5 osób,

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 10 osób;

 

 1. w przedszkolu nr 23 przy ulicy Mysłowickiej 28 w Raciborzu:

 

Zajęcia rozwijające koordynację ruchową, percepcję słuchową i orientację w

 

przestrzeni – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 4 osoby, Terapia ręki – 1 h tygodniowo x 6 grup po 4 osoby,

 

 

 

   • 10 –

 

Aktywne słuchanie muzyki metodą B. Strauss – 1 h tygodniowo x 5 grup po 10 osób, Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 1 h tygodniowo x

 

4 grupy po 7 osób,

Sensoplastyka – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 5 osób,

 

Zajęcia logopedyczne – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 4 osoby;

 

 1. w przedszkolu nr 24 przy ulicy Bielskiej 2 w Raciborzu:

Rozwijanie kompetencji językowych dzieci z grupy ryzyka dysleksji i z trudnościami

 

edukacyjnymi – 1 h tygodniowo x 6 grup po 2 osoby, Sensoplastyka – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 2 osoby, Terapia SI – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 4 osoby,

Terapia ręki – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 2 osoby,

 

Zajęcia rozwijające koordynację ruchową, percepcje słuchową i orientację w przestrzeni – 3 h tygodniowo x 2 grupy po 4 osoby,

 

Polisensoryka – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 4 osoby,

 

Stymulacja ogólnorozwojowa – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 8 osób;

 

 1. w przedszkolu nr 26 przy ulicy Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26 w Raciborzu: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 1 h tygodniowo x 4 grupy po 4 osoby,

 

Zajęcia logopedyczne – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 4 osoby, Terapia ręki – 1 h tygodniowo x 2 grupy po 4 osoby,

 

Gimnastyka korekcyjna – 1 h tygodniowo x 3 grupy po 5 osób,

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 1 h tygodniowo x

 

2 grupy po 10 osoby,

Muzykoterapia – 1 h tygodniowo x 1 grupa po 10 osób.

 

Zajęcia zostaną dobrane zgodnie z przeprowadzoną w przedszkolu diagnozą. Liczby dzieci uczestniczących w poszczególnych zajęciach są wartościami szacunkowymi. W uzasadnionych przypadkach Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tych wartości.

 

 1. W ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przewidziano następujące szkolenia:

 

  1. w przedszkolu nr 3 przy ulicy Kozielskiej 27 w Raciborzu: Zabawy wyciszające na każdą porę roku – 7 osób,

 

Terapii metodą W. Sherborne I, II st. – 2 osoby, Kodowanie – 4 osoby,

 

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – 2 osoby,

 

Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – 4 osoby,

 

  1. w przedszkolu nr 10 przy ulicy Ogrodowej 31 w Raciborzu:

 

Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – 4 osoby, Terapia Ręki PTR© I i II stopień – 2 osoby,

 

Kodowanie na dywanie – 2 osoby,

 

Aktywne słuchanie metodą B.Strauss – 4 osoby,

 

  1. w przedszkolu nr 11 przy ulicy Jana 20 w Raciborzu:

 

Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – 4 osoby, Odpornoś ćpsychiczna u dzieci i młodzieży – 4 osoby,

 

Kodowanie na dywanie – 6 osób;

 

  1. w przedszkolu nr 12 przy ulicy Generała Józefa Bema 6 w Raciborzu: Aktywne słuchanie muzyki metodą B. Strauss – 1 osoba,

Kodowanie na dywanie – 7 osób,

 

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – 3 osoby;

 

  1. w przedszkolu nr 13 przy ulicy Jana Kochanowskiego 4 w Raciborzu: Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – 1 osoba, Kodowanie na dywanie – 6 osób,

Aktywne słuchanie muzyki metodą B. Strauss – 2 osoby;

 

  1. w przedszkolu nr 14 przy ulicy Słonecznej 31 w Raciborzu:

 

Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – 4 osoby, Kodowanie na dywanie – 4 osoby,

 

Terapia metodą W. Sherborne – 4 osoby, Terapia Ręki PTR© I i II stopień – 4 osoby;

  1. w przedszkolu nr 15 przy ulicy Kowalskiej 1 w Raciborzu:

 

Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – 4 osoby, Zabawy wyciszające na każd ą porę roku – 4 osoby,

 

Kodowanie na dywanie – 4 osoby;

 

  1. w przedszkolu nr 16 przy ulicy Brzeskiej 54 w Raciborzu:

 

Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – 4 osoby, Terapia metodą W. Sherborne – 2 osoby,

 

Kodowanie na dywanie – 4 osoby,

 

Aktywne słuchanie muzyki metodą B. Strauss – 4 osoby;

 

  1. w przedszkolu nr 20 przy ulicy Polnej 25A w Raciborzu:

 

Aktywne słuchanie muzyki metodą B. Strauss – 4 osoby, Terapia metodą W. Sherborne – 4 osoby,

 

Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – 4 osoby,

 

  1. w przedszkolu nr 23 przy ulicy Mysłowickiej 28 w Raciborzu: Kodowanie na dywanie – 5 osób;

 

  1. w przedszkolu nr 24 przy ulicy Bielskiej 2 w Raciborzu: Kodowanie na dywanie – 4 osoby,

Aktywne słuchanie muzyki metodą B. Strauss – 4 osoby,

 

  1. w przedszkolu nr 26 przy ulicy Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26 w Raciborzu: Kodowanie na dywanie – 5 osób.

 

 1. Doposażenie placówek odbędzie się w terminie III 2021 – IX 2021, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli odbędzie się w terminie IX 2021 – VI 2022, natomiast zajęcia dodatkowe odbędą się w terminie IX 2021 – VI 2022. Okres

 

realizacji zadań wynika z organizacji roku szkolnego. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany ww. terminów w przypadku niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

 

§6. Monitoring i kontrola realizacji projektu

 

 

 1. Monitoring ma na celu zapewnienie zgodności realizacji projektu z założeniami i celami wcześniej zatwierdzonymi w dokumentach projektowych. Monitorowanie spełnia funkcję wewnętrznej kontroli realizacji zadań. Kontrola ta obejmuje kontrolę bieżącą, czyli ocenę skuteczności poszczególnych działań i sposobu ich realizacji pracy oraz kontrolę końcową – sprawdzenie czy wytyczone cele zostały zrealizowane.

 

 1. Monitorowanie osiągania rezultatów odbywać się będzie poprzez bieżący monitoring udzielanych form wsparcia w oparciu o dzienniki zajęć oraz listy obecności.

 

 1. Nauczyciele prowadzą bieżącą kontrolę osiągnięć dziecka na zajęciach, których podsumowaniem będzie pisemna opinia o każdym uczestniku wydana na zakończenie jego udziału w projekcie, przekazana następnie do Biura projektu.

 

 1. Monitorowanie dostosowania sposobu udzielania wsparcia do potrzeb dziecka odbywać się będzie poprzez bieżące hospitacje zajęć dokonywane przez opiekunów metodycznych.

 

 1. Nauczyciele w sposób ciągły będą monitorować frekwencję uczestników poszczególnych zajęć. W przypadku dłuższych nieobecności dziecka poinformują o tym fakcie dyrektora przedszkola.

 

 1. W celu monitorowania jakości form wsparcia specjalista ds. monitoringu przeprowadzi ankiety ewaluacyjne wśród rodziców / opiekunów prawnych uczestników projektu w przypadku wsparcia dla dzieci lub uczestników projektu w przypadku wsparcia dla nauczycieli.

 

§7. Prawa i obowiązki realizatora projektu

 

 1. Realizator projektu zobowiązuję się do:

 

  1. organizacji zajęć, o których mowa w §5 niniejszego Regulaminu projektu,

 

  1. zapewnienia wykwalifikowanej kadry nauczycieli prowadzących zajęcia,

 

  1. dostarczenia w ramach zajęć niezbędnych materiałów dydaktycznych,

 

  1. zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sprzętowej i lokalowej do prowadzenia zajęć.

 

 1. Realizator projektu ma prawo do:

 

  1. kontaktów telefonicznych z uczestnikiem / prawnym opiekunem w sprawach związanych z organizacją zajęć,

 

  1. odstąpienia od realizacji zajęć, jeśli wstrzymane bądź przerwane zostanie dofinansowanie projektu.

 

 1. Rodzic / opiekun prawny uczestnika projektu w przypadku wsparcia dla dzieci lub uczestnik projektu w przypadku wsparcia dla nauczycieli zobowiązuję się do:

 

  1. przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu projektu,

 

  1. wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu,

 

  1. regularnego uczestnictwa w formach wsparcia zaplanowanych w projekcie,

 

  1. bieżącym informowaniu o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie,

 

  1. przedstawienia pisemnych powodów rezygnacji w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,

 

  1. wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i wzięcia udziału w badaniu ankietowym przewidzianym w projekcie,

 

  1. udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu monitoring udziału w projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.

 

 1. Rodzic / opiekun prawny uczestnika projektu w przypadku wsparcia dla dzieci lub uczestnik projektu w przypadku wsparcia dla nauczycieli ma prawo do:

 

  1. rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,

 

  1. uzyskania informacji dotyczących udziału w projekcie.

 

§8. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia.

 

 1. Regulamin i ewentualne jego zmiany będą udostępnione na stronach internetowych oraz w sekretariatach poszczególnych przedszkoli zgodnie z §1, pkt. 6 niniejszego Regulaminu projektu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, a także odpowiednie akty prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności:

 

  1. Regulamin konkursu RPSL.11.01.03-IZ.01-24-351/19,

 

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.),

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470 z późn. zm.),

 

 1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., str. 5),

 

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.),

 

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014),

 

 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),

 

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),

 

 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.),

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

 

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047. Z późn. zm.),

 

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),

 

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 późn. zm.),

 

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.),

 

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.),

 

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764),

 

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 z dnia 30 lipca 2015 r (Dz.U. z 2015 r. poz. 1073),

 

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. nr 2198 z późn. zm.),

 

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

 

 1. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),

 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.),

 

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131),

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591),

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (RPO WSL

 

2014–2020) uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 139/6/V/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. i zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r nr C(2014)10187,

 

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 uchwalony przez Zarząd Województwa

 

Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 roku,

 

 1. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014–2020 z dnia 03.03.2015 r.,

 

 1. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014– 2020 z dnia 31.03.2015 r.,

 

 1. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 z dnia 30.03.2017 r.,

 

 1. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014–2020 z dnia 28.10.2015 r.,

 

 1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 19.07.2017 r.,

 

 1. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 18.05.2017 r.,

 

 1. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020 z dnia 03.11.2016 r.,

 

 1. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014–2020 z dnia 31.03.2017 r.,

 

 1. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020 z dnia 8.05.2015 r.,

 

 1. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 z dnia 01.01.2018 r.

 

§9. Załączniki

 

 1. Załącznik nr 1a – Formularz zgłoszenia dziecka do projektu.

 

 1. Załącznik nr 1b – Formularz zgłoszenia nauczyciela do projektu.

 

 1. Załącznik nr 2a – Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dzieci.

 

 1. Załącznik nr 2b – Deklaracja uczestnictwa w projekcie – nauczyciele.

 

 1. Załącznik nr 3a – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dzieci.

 

 1. Załącznik nr 3b – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – nauczyciele.

 

 1. Załącznik nr 4a – Dane uczestników do projektu – dzieci.

 

 1. Załącznik nr 4b – Dane uczestników do projektu – nauczyciele.

 

 1. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o prowadzeniu zajęć po zakończonej realizacji projektu.

 

 1. Załącznik nr 6a – Lista uczestników projektu – dzieci.

 

 1. Załącznik nr 6b – Lista uczestników projektu – nauczyciele.

 

 

Zarządzenie nr 11 /2021

Dyrektora Przedszkola nr 24 w Raciborzu

Z dnia 1 lipca 2021r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”
na podstawie: art. 68 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (t.j.Dz.U.2019.1148 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1

Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§2

Zarządzenie obowiązuje w trakcie realizacji Projektu

§3

Traci moc zarządzenie z dnia 8 marca 2021r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia